Актуальныя праблемы вывучэння сатырычнага раману (Курсовая работа)

Актуальныя праблемы вывучэння сатырычнага раману (Курсовая работа)

Безэквiвалентная лексiка як праяуленне самабытнасцi cлоунiкавага складу беларускай мовы (Курсовая работа)

Беларуская мова - дзяржауная мова Вяликага Княства Литоускага (Реферат)

Белоруский язык (Контрольная работа)

Белорусский язык - БГУК - вариант 1 для студентов-заочников (Контрольная работа)

Белорусский язык - вариант 1 (Контрольная работа)

Белорусский язык - вариант 1 (Контрольная работа)

Белорусский язык - вариант 2 (Контрольная работа)

Белорусский язык - вариант 4 (Контрольная работа)

Белорусский язык - вариант 5 (Контрольная работа)

Белорусский язык - контрольная работа (Контрольная работа)

Белорусский язык - четырнадцать заданий (Вариант №1) (Контрольная работа)

Белорусский язык - четырнадцать заданий (Вариант №4) (Контрольная работа)

Белорусский язык Контр. № 1 Вариант № 1 (Контрольная работа)

Белорусский язык Контр. № 1 Вариант № 2 (Контрольная работа)

Белорусский язык( проффесиональная лексика) - вариант 12 (Контрольная работа)

Белорусский язык(проффесиональная лексика) - Вариант 9 (Контрольная работа)

Вобразнае азначэнне у вершах М. Багдановича (Курсовая работа)

Вобразы варъятау у творах "Гамлет" У.Шэкспiра I "Раскiданае гняздо" Я.Купалы (Дипломная работа)

Гiстарычная граматыка беларускай мовы (Контрольная работа)

Гутарковы синтаксис у мастацких творах (Курсовая работа)

Дзейнасць Таварыства беларускай школы i яе супрацiуленне палiтыке паланiзацыi.(Заходняя Беларусь 1921-1939гг.) (Курсовая работа)

Драматургiя Якуба Коласа (Курсовая работа)

Дыялектызмы у аповесцi В.Быкава "Знак Бяды" (Курсовая работа)

Дыялектызмы у рамане I. Пташникава "Алiмпiяда" (Курсовая работа)

Жаночыя асабовыя наминацыи у лирыцы Я. Купалы (Курсовая работа)

Жанр лiтаратурнай казкi у творчасцi О.Уайльда i З.Бядулi (Курсовая работа)

Жанр фэнтэзі ў творчасці Раісы Баравіковай (Курсовая работа)

Жыццевая адысея Хведара Роубы (Контрольная работа)

З якiмi цяжкасцямi сустракаюцца вучнi дапаможнай школы у авалоданнi беларускiм правапiсам у школе? (Контрольная работа)

Зваротак у паэзii Максiма Багдановiча (Курсовая работа)

Кампазiты у тлумачальным слоунiку беларуская мовы (1977-1984) (Курсовая работа)

Контрольная работа 1 (Контрольная работа)

Контрольная работа по белорусскому языку (Контрольная работа)

Контрольная работа по белорусскому языку для заочников БГУИР (Контрольная работа)

Контрольная работа по белорусскому языку семь заданий (Контрольная работа)

Контрольная работа № 1 - вариант 1 (Контрольная работа)

Контрольная работа № 1 - вариант 1 (Контрольная работа)

Лiрыка-фiласофскiя мiнiяцюры i псiхалагiчныя вобразы у зборнiках Я.Брыля (Реферат)

Лiрыка-фiласофскiя мiнiяцюры i псiхалагiчныя вобразы у зборнiках Я.Брыля. (Реферат)

Лiтаратурныя вобразы у музычным мастацтве БССР (Контрольная работа)

Лiтаратурныя вобразы у музычным мастацтве БССР (Контрольная работа)

Лексика са значэннем колеру у паэме Я. Коласа "Новая зямля" (Курсовая работа)

Марфалагічная стылістыка. Сінтаксічная стылістыка. Стылістыка тэксту. Функцыянально-сэнсавыя тыпы маўлення. (Контрольная работа)

Марфалогія беларускай мовы (Контрольная работа)

Матыў кахання ў рамане Вольгі Іпатавай "Альгердава дзіда" (Доклад)

Методика беларускай мовы (Контрольная работа)

Методика белорусской литературы (Контрольная работа)

Мова i стыль интэрнэт-выданняу (Курсовая работа)

Паказ духоунага багацця працоунага чалавека у паэме Я. Коласа "Новая зямля" (Курсовая работа)

Паказ духоунага багацця працоунага чалавека у паэме Я. Коласа "Новая зямля" (Курсовая работа)

Паняцце бiлiнгвiзму. Праблемы беларуска-рускай iнтэрферэнцыi (Реферат)

Паэма Я.Коласа "Новая Зямля" як энцыклапедыя сялянскага жыцця (Курсовая работа)

Полiсимiя i аманiмiя у беларускай мове (на матэрыяле фаунистычнай лексiкi) (Курсовая работа)

Прыставачна-суфiксальны спосаб утварэння прыслоуяу (Курсовая работа)

Рамантызм баладау А. Мiцкевiча (Реферат)

Рамантызм баладау А. Мiцкевiча (Реферат)

Рыторыка Арыстоцеля (Реферат)

Рыторыка ў эпоху Адраджэння (Реферат)

Рыторыка Цыцэрона (Реферат)

Сатырычныя вобразы Сома, Торбы, Гарачага i iнш., iх тыповасць i унiверсальнасць (Контрольная работа)

Словаутваральнае гняздо як аб'ект навуковага даследавання (Курсовая работа)

Современный белорусский язык (Контрольная работа)

Спалучэнне рэализму и рамантызму у творцасци Максима Багдановича и Язэпа Пушчы (витаизм) (Доклад)

Стан навыка чытання вучня дапаможнай школы i шляхi фармiравання асноуных якасцей чытання на матэрыяле беларускай мовы (Курсовая работа)

Старабеларуская лiтаратурная мова (Контрольная работа)

Стилистика белорусского языка контрольная работа тринадцать заданий (Контрольная работа)

Структурная парадыгма афарызма у тэксте (Курсовая работа)

Стылiстыка беларускай мовы (Контрольная работа)

Стылiстыка беларускай мовы - кантрольная работа № 1 - вариант 5 (Контрольная работа)

Стыль спартыунай iнфармацыi (Курсовая работа)

Трансфармацыя сюжэту "Ромэо i Джульета" у творчасцi В.Дунiна-Марцiнкевiча (Курсовая работа)

Тыпалагiчныя паралелi "Адвечнай песнi" Я.Купалы i паэм А.Андрэева "Жыцце чалавека" i "Цар-голад" (Курсовая работа)

Тэматычная разнастайнасць творау А.Вярцiнскага (Контрольная работа)

У чым сутнасць працы над прадметным i эмацыянальным зместам твора на уроках чытання? (Контрольная работа)

Урок по белорусской литературе для учащихся 5-11 классов (Контрольная работа)

Фразеалагизацыя моуных афарызмау у беларускай мове (Курсовая работа)

Фразеалагизмы-устойливыя спалучэнни слоу (Реферат)

Фразема с кампанентам "душа" у слоунiках Лепешава (Курсовая работа)

Як павiнны суадносiцца камунiкатыуныя i моуныя кампетэнцыя вучняу пры вывучэннi iмi мовы? (Контрольная работа)

Як развiць пазнавальную цiкавасць (адчуванне патрэбы спазнаць новае) у вычняу з парушэннямi iнтэлекту пры навучаннi iх беларускай мове? (Контрольная работа)